HaMoSti´s Delfina av Cliff

 

"Tindra" bodde i Rydaholm

  Avelsdata

 

© Mona-Stina Hallin, Kennel HaMoSti