HaMoSti´s Eidno av Hasko

 

"Blixa" bodde i Fagersta

  Avelsdata

© Mona-Stina Hallin, Kennel HaMoSti