HaMoSti´s Erke av Hasko

 

"Sasco" bodde i Genevad

  Avelsdata

© Mona-Stina Hallin, Kennel HaMoSti