HaMoSti's Fiance av Hauke
(Fiance betyder fri)

Vit tik

"Yatzy" bor hos Karin i Oxie

  Avelsdata